Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Psychische hulp
altijd dichtbij.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Tineke Zondervan
BIG-registraties: 99047042525
Overige kwalificaties: GZ-psycholoog, psychotherapeut
Basisopleiding: Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94004899

Praktijk informatie

Naam praktijk: Kolibrie Psychotherapie
E-mailadres: info@telefoontherapie.nl
KvK nummer: 58132147
Website: www.telefoontherapie.nl
AGB-code praktijk: 94060329

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
DSM stoornissen, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, ADHD, trauma, eetproblematiek,
persoonlijkheidsproblematiek, burn-out, rouw, relatieproblemen en verslavingsproblematiek.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1
Naam: Tineke Zondervan
BIG-registratienummer: 99047042525

Medewerker 2
Naam: Sara Helmink
BIG-registratienummer: 49920620025

Medewerker 3
Naam: Angela Lau
BIG-registratienummer: 19925307625

Medewerker 4
Naam: Pauline van Baer
BIG-registratienummer: 29059087825

Medewerker 5
Naam: Pascal Rijnart
BIG-registratienummer: 99923408225

Medewerker 6
Naam: Tineke Zondervan
BIG-registratienummer: 09047042516

Medewerker 7
Naam: Dilara Yildirim
BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 8
Naam: Maaike Euwijk
BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 9
Naam: Annemieke Wilschut
BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 10
Naam: Lody Kruithof
BIG-registratienummer: 99025805325

Medewerker 11
Naam: Fleur van de Wetering
BIG-registratienummer: 00000000000

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
GGZ instellingen
Zorggroep(en)
Anders: Stichting IZER, Zorg op Noord

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):

Dhr. N.A. Niehot, BIG-registratie: 59022970001
Dhr. R.C. de Smalen, BIG-registratie: 59023925501
Mw. F.C.C. Witte, BIG-registratie: 99044625901

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:

Consultatie, medicatie, diagnose.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Voor crises kunnen patiënten terecht bij de huisartsenpraktijk/post. In het weekend, de avond en de
nacht kunnen patiënten gebruik maken van onze info email, de ehealth modules en telefonische
voicemail, waar ze tijdens kantooruren reactie op krijgen.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: de huisarts de crisisdienst belt als dit nodig is

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link naar lijst met zorgverzekeraars: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: https://telefoontherapie.nl/kosten_en_vergoedingen/

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://telefoontherapie.nl/keurmerk_basis_ggz/

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Ben J.M. van de Wetering:
info@teleoontherapie.nl
010 7605040

Link naar website:
https://telefoontherapie.nl/klachtenprocedure/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Nederlands Instituut van Psychologen

De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: https://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:

Angela Lau, GZ-psycholoog
Sara Helmink, GZ-psycholoog
Pauline van Baer, GZ-psycholoog

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.telefoontherapie.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

De medisch secretaresse ontvangt de telefonische aanmelding of belt de cliënt wanneer deze online
is aangemeld. Zij plant de afspraken in overleg met de cliënt in: een Mirro screener wordt digitaal verzonden, een 1e intakegesprek met de basispsycholoog en een 2e intake met de regiebehandelaar/GZ-psycholoog.
De cliënt ontvangt per mail een bevestiging van de gemaakte afspraken. Na de intake wordt een
behandelovereenkomst opgesteld en getekend en volgt terugrapportage naar de verwijzer.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
Tineke Zondervan, psychotherapeut en GZ-psycholoog
Sara Helmink, GZ-psycholoog
Pauline van Baer, GZ-psycholoog
Angela Lau, GZ-psycholoog
Lody Kruithof, klinisch psycholoog
Pascal Rijnart, GZ-psycholoog

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
De psycholoog die het 1e intakegesprek afneemt, is ook betrokken bij het diagnostische proces.
Vanuit het 1e intakegesprek wordt een voorlopige diagnose gesteld, die de regiebehandelaar in het 2e
intakegesprek overneemt of aanpast. Daarnaast kan er aanvullende diagnostiek plaatsvinden middels
online vragenlijsten, wat in dat geval ook door de basispsycholoog gedaan wordt. Bij twijfel vindt
consultatie plaats bij een psychiater.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
Tineke Zondervan, psychotherapeut en GZ-psycholoog
Sara Helmink, GZ-psycholoog
Pauline van Baer, GZ-psycholoog
Angela Lau, GZ-psycholoog
Lody Kruithof, klinisch psycholoog
Pascal Rijnart, GZ-psycholoog

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
Tineke Zondervan, psychotherapeut en GZ-psycholoog
Sara Helmink, GZ-psycholoog
Pauline van Baer, GZ-psycholoog
Angela Lau, GZ-psycholoog
Lody Kruithof, klinisch psycholoog
Pascal Rijnart, GZ-psycholoog

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:

Mondeling gedurende elk behandelgesprek. Patiënt heeft inzage in eigen dossier

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Er wordt regelmatig geëvalueerd tijdens de gesprekken. De ROM wordt zowel aan het begin als aan
het eind van de behandeling afgenomen en besproken. Er volgt een follow-up evaluatie 2 maanden
na beëindiging van het traject.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Link naar overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Vrijwel bij iedere behandeling vindt vastlegging en evaluatie plaats middels ROM. Daarnaast vindt
evaluatie plaats in de feedback na het afronden van iedere sessie binnen de e-health module.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Tijdens het follow-up gesprek, tijdens het afsluiten van een behandeling en we adviseren om de
mening van de patiënt op de website van Zorgkaart Nederland te schrijven. De uitkomsten
publiceren wij op onze website.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Tineke Zondervan
Plaats: Rotterdam
Datum: 14 maart 2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:

Ja